Menu

Vedtægter

VEDTÆGTER for Kolt-Hasselager I. F.

§ 1. FORENINGENS NAVN OG FORMÅL
Stk. 1. Foreningens navn er KOLT-HASSELAGER IDRÆTSFORENING AF 16. MAJ 1973. (KHIF). Foreningen er hjemmehørende i Århus Kommune og har som formål at deltage i konkurrenceidræt og fremme den almene interesse for idræt, ungdoms- og fritidsaktiviteter.
Stk. 2. Foreningen er medlem af samtlige betydende interesseorganisationer, herunder Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) samt specialforbundene under Danske Idrætsforbund (DIF) efter afdelingernes eget ønske.

§ 2. MEDLEMSFORHOLD
Stk. 1. Foreningen består af aktive og passive medlemmer.
Stk. 2. Optagelse af medlemmer sker ved udstedelse af medlemskort. For medlemmer under 18 år kan kræves underskrift af forældre eller værge.
Stk. 3. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel.
Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes, såfremt kontingent ikke betales, eller medlemmet skade foreningens anseelse og arbejde.
Stk. 5. Medlemmer, der står i restance, kan ikke deltage i idrætslige aktiviteter under KHIF. I Påkommende tilfælde træffer hovedbestyrelsen den endelige afgørelse.

§ 3. ORGANISATION
Hovedbestyrelse:
Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget samt formen fra hver afdelingsbestyrelse.

Forretningsudvalget består af
1. Formand
2. Næstformand
3. Kasserer
4. Sekretær
+ 1 suppleant
Afdelingsbestyrelser består af
1. Formand
2. Næstformand
3. Kasserer
4. Sekretær
+ evt. 1-6 bestyrelsesmedlemmer

§ 4. GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Generalforsamling er foreningen højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtførelse i pressen. Forslag, der ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til hovedbestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer krævet
det, eller når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes senest 4 uger efter begæringens aflevering. Indvarsling skal ske som ved ordinær generalforsamling.
Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har været medlemmer i mindst 3 måneder og ikke står i kontingentrestance.
Stk. 5. Valgbar er alle myndige medlemmer. Dog kan ingen samtidig være medlem af forretningsudvalg og en afdelingsbestyrelse.
Stk. 6. Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde.

Stk. 7. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed og sker ved håndsoprækning, med mindre et af de stemmeberettige tilstedeværende medlemmer eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra hovedbestyrelse og afdelinger
3. Kassereren fremlægger det revidere regnskab for regnskabsåret (1/1-31/12) og redegør for foreningens økonomi
4. behandling af indkomne forslag
5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer + suppleant.
6. Valg afdelingsbestyrelser.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt.

§ 5. AFDELINGSGENERALFORAMLINGER

Stk. 7. Dagsorden for den afdelingsgeneralforsamling:

Stk. 6. Alle afgørelser på afdelingsgeneralforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed og sker ved håndsoprækning, med mindre et af de stemmeberettigede, tilstedeværende medlemmer eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 5. Afdelingsgeneralforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsgeneralforsamlingen, skal fremsendes til afdelingsbestyrelsen senest 8 dage før afholdelsesdato.

Stk. 4. Vedtægtsændringer kan kun finde sted på hovedgeneralforsamlingen.

Stk. 3. Valgbar er alle myndige medlemmer. Dog kan ingen samtidig være medlem af forretningsudvalg og en afdelingsbestyrelse.

Stk. 2. Stemmeret har alle tilstedeværende medlemmer, jfr. § 7, stk. 3, der er fyldt 16 år, har været medlemmer i 3 måneder og ikke står i kontingentrestance. For børn under 16 år kan stemmeretten udøves af forældre/værge.

Stk. 1. Hver afdeling kan, hvis den siddende afdelingsbestyrelse finder det tilrådeligt, afholde selvstændig generalforsamling på følgende betingelser:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hvert andet år vælges formanden og ½ af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hvert andet år vælges resten af bestyrelsesmedlemmerne.
  6. Det kommende års arbejde.
  7. Eventuelt.

Stk. 8. Afdelingsgeneralforsamlingerne skal afholdes i januar måned. Dog kan afdelingerne efter aftale med hovedbestyrelsen ændre denne dato.

Stk. 9. For at afdelingsgeneralforsamlingen er lovlig, skal den anmeldes til sekretæren for hovedbestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingen.

Stk. 10. Der skal på hovedgeneralforsamlingen afgives en rapport fra afdelingsgeneralforsamlingen, og afdelingens regnskab skal offentliggøres.

Stk. 11. Hvis ovennævnte betingelser/regler ikke er opfyldt, afholdes afdelingens generalforsamling i henhold til § 4.


§ 6. HOVEDFORENINGS STYRELSE
A - Hovedbestyrelse
Stk. 1. Hovedbestyrelsen leder foreningens efter disse vedtægter
Stk. 2. Bestyrelsen skal, såfremt det af økonomiske eller sportslige grunde er nødvendigt, træde hjælpende til og kan evt. nedlægge en afdeling. Afdelingen kan dog forlange beslutningen udskudt til endelig afgørelse på en generalforsamling.
Stk. 3. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan bestyrelsen foranledige oprettet nye afdelinger.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
Stk. 5. Bestyrelsen kan foretage eksklusion af medlemmer, jfr. 2, stk. 4. En eksklusion kan indankes for førstkommende generalforsamling.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 7. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der er behov derfor. Møde skal dog afholdes mindst hver anden måned. Bestyrelsesmøde skal endvidere afholdes, såfremt der er krav herom fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 8. Indkaldelse til møde sker skriftligt ved udsendelse af dagsorden med mindst 7 dages varsel. Denne frist kan fraviges, såfremt der foreligger særlige omstændigheder, hvor fristen ikke kan overholdes. Der kan ikke træffes beslutninger om forhold, der ikke er nævnt i dagsordenen, med mindre der er tale om uopsættelig forhold.
Stk. 9. Sekretæren udarbejder mødereferat indeholdende alle trufne beslutninger samt en gengivelse af den væsentlige del af bestyrelsens drøftelse og overvejelser.
Stk. 10. Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed.
Stk. 11. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i afgørelsen af et spørgsmål, såfremt der foreligger omstændigheder, der gør det nærliggende at antage, at den pågældende har en særlig personlig interesse i spørgsmålets afgørelse.
Stk. 12. En repræsentant fra ”Den selvejende institution KHIF Hallens fond” har møderet til hovedbestyrelsesmøder.

B - Forretningsudvalget
Stk. 1. Forretningsudvalget forestår foreningens daglige ledelse under ansvar for hovedbestyrelsen og efter dennes retningslinier samt tegner den samlede forening udadtil. Forretningsudvalget kan udstede prokura.
Stk. 2. Pladserne i forretningsudvalget vælges hver for sig i denne rækkefølge:
Formand, kasserer, næstformand, sekretær
Stk. 3. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Formanden og sekretæren er på valg i lige år. Næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år.
Stk. 4. Såfremt kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg blandt disse. I tilfælde af stemmelighed ved omvalg sker valget ved lodtrækning.
Stk. 5. Såfremt formanden fragår i sin valgperiode, fungeret næstformanden som formand indtil der førstkommende generalforsamling og suppleanten indtræder i næstformandens sted. Såfremt et af udvalgets øvrige medlemmer fragår i sin valgperiode, indtræder suppleanten i den pågældendes sted.
Suppleanten har møderet til hovedbestyrelses og forretningsudvalgsmøder.
Stk. 6. Sekretæren fører protokol over forretningsudvalgets forhandlinger og beslutninger.
Stk. 7. Forretningsudvalget skal årligt modtage budgetter fra afdelingerne og forhandle disse med afdelingerne samt forelægge den til endelig godkendelse i hovedbestyrelsen.


C - AFDELINGSBESTYRELSER
Stk. 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem af foreningen.
Stk. 2. Formanden vælges direkte, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.
Stk. 3. Valgene foregår for 2 år ad gangen. Alle pladser, der er på valg, skal – bortset fra formanden – indgå i en afstemning. Ved første valg vil næstformand, kasserer og ½ af øvrige bestyrelsesmedlemmer kun blive valgt for et år.
Stk. 4. Såfremt kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg blandt disse. I tilfælde af stemmelighed ved omvalg sker valget ved lodtrækning..
Stk. 5. Såfremt et medlem af bestyrelsen fragår i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindste ½ af medlemmerne, dog mindst 3, er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Stk. 7. Bestyrelsen leder afdelingens daglige arbejde og tegner afdelingens gennem valgte repræsentanter i lokale, nationale eller internationale organer, som foreningen er tilsluttet.
Stk. 8. Bestyrelsen leder afdelingens økonomi og udarbejder årligt budget og indstilling af afdelingens kontingent til hovedbestyrelsen, jf. § 6 B, stk. 7.
Stk. 9. Såfremt en afdelingsbestyrelses afgørelse vedrører andre medlemmer end den pågældende afdelings, skal hovedbestyrelsen godkende dispositionen.

§ 7. FORENINGENS ØKONOMI
Stk. 1. Alle medlemmer betaler grundkontingent til foreningen fastsæt af hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Afdelingskontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra afdeling, jf. § 6 B, stk. 7
Stk. 3. Ethvert aktivt medlem hører til den eller de afdelinger, hvortil kontingent betales.
Stk. 4. Indtægter ved sportslige arrangementer tilfalder afdelingen.
Stk. 5. Indtægter ved ikke sportslige arrangement tilfalder foreningen. Et sådan arrangement kræver hovedbestyrelsens godkendelse.

§ 8. LOVÆNDRINGER
Stk. 1. Lovændringer skal vedtaget på en generalforsamling med 2/3 majoritet af de tilstedeværende, stemmeberettige medlemmer.
Stk. 2. Såfremt lovændringer skal forhandles eller vedtages, skal dette fremgå af bekendtgørelsen, og disse lovændringer skal senest den 15/1 fremlægges til eftersyn i klubhus og hal. Forslag til lovændringer, der ønskes behandlet på ordinære generalforsamling skal være indsendt til hovedbestyrelsen senest den 10/1.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan dog indanke lovændringer for førstkommende generalforsamling.

§ 9. OPLØSNING
Stk. 1. Foreningen består, så længe en aktiv afdeling er tilsluttet.
Stk. 2. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer godkender opløsningen på en generalforsamling, eller hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger godkender opløsningen.
Stk. 3. I tilfælde af oplæsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om formuens anvendelse til idrætslige formål

Disse vedtægter erstatter vedtægterne af maj 1973, august 1979, januar 1987, februar 1991 samt tillægsvedtægt af 15 marts 1983. KHIF, 1994